Samantha Stephenson Tide 2014
Samantha Stephenson Allegro 2017
Samantha Stephenson The Altar 2018
Samantha Stephenson Three Graces 2017
Samantha Stephenson 2018 The Dream
Samantha Stephenson 2018 The Gesture

© Samantha Stephenson 2019

@